بایگانی برچسب: تطبیق خطا,ربات دوطرفه,شبکه عصبی,موج دار,Elman Neural Network,Biped Robot

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی عنوان مقاله فارسی: کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک… ادامه مطلب »

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی عنوان مقاله فارسی: کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک… ادامه مطلب »

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی

مقاله کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک شبکه عصبی عنوان مقاله فارسی: کنترل تطبیق خطا برای یک ربات دو طرفه با استفاده از یک… ادامه مطلب »