خانه هایی بر مرغزارها
ذوب برف و آبشار فصلی
ذوب برف و تشکیل دریاچه ای در دل کوه