تحقیق در رابطه با الگوریتم رقابت استعماری (فایل ورد 10 صفحه ای)

تحقیق در رابطه با الگوریتم رقابت استعماری (فایل ورد 10 صفحه ای)

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻴﺰﻳﻚداﻧﻬﺎ، ﺷﻴﻤﻲداﻧﻬﺎ، و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮوﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮازش ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻣﺪل و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي، ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *