مقاله نسخه دست نویس از کتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات نوشته زکریای قزوینی نگارگر ناشناس کاتب فخرالدین حمزه بن علی در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 21:48:59 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

عجائب المخلوقات

یک نسخه دست نویس از کتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات نوشته زکریای قزوینی، نگارگر ناشناس، کاتب فخرالدین حمزه بن علی آذری، هرات، ۲۲ رجب ۱۰۲۲ قمری، با چهارده نقاشی به شیوه اوایل دوره صفوی، ۱۷ در ۲۹.۵ سانتیمتر، مکان نگهداری موزه هنر والترز عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (شگفتی‌های آفریدگان و موجودات) کتابی است در زمینه هیئت و جهان‌شناسی و علم‌الاشیا و شگفتی‌های عالم خلقت، نوشتهٔ زکریا قزوینی. قزوینی این کتاب را نخست به زبان عربی نوشت و سپس خود نسخه‌ای فارسی از آن تدوین کرد

Marvels of the world Author As-written name: Fakhr al-Dīn Ḥamzah ibn ʿAlī Āẕarī Name, in vernacular: فخر الدين حمزة بن علي آذرى Abstract This is an abridged metrical paraphrase of the second maqālah of ʿAjāʾib al-makhlūqāt (The wonders of creation) by Zakariyāʾ Qazwīnī (d. 682 AH / 1283 CE) with additions from other sources by Fakhr al-Dīn Ḥamzah ibn ʿAlī Āẕarī (d. 866 AH / 1461-2 CE). The text was copied in Herat in 1022 AH / 1613 CE in the library of the governor of Khurasan Ḥusayn Khān Shāmlū-yi Bīklirbīkī. The manuscript is illustrated with fourteen paintings in an early Safavid style from the eleventh century AH / seventeenth CE. Date 22 Rajab 1022 AH / 1613 CE Origin Herat Language: The primary language in this manuscript is Persian. Dimensions 17.0 cm wide by 29.5 cm high Written surface 7.5 cm wide by 17.0 cm high The Walters Art

فرهنگ لغات کلمات نسخه دست نویس از

نسخه :


کتاب . (آنندراج ) (از فرهنگ نظام ): نسخه رخ همه عُجْم و نقطه است از خط اشک زو معمای غم من به فکر بگشایید.
خاقانی .
رایج (از آنندراج ).
فردوسی .
(نُ خِ) [ ع . نسخة ] (اِ.) 1 - نوشته ای که از روی نوشتة دیگر تهیه کنند. 2 - کاغذ حاوی دستورات پزشک . 3 - رونوشت . 4 - واحدی برای شمارش کتاب و رساله . ج . نُسَخ .

دست :

افشاندن ( ~. اَ دَ) (مص ل .) 1 - رقص و پایکوبی کردن .2 - صرفنظر کردن ، دست برداشتن .
(دَ) [ په . ] (اِ.) 1 - عضوی از بدن انسان از شانه تا سر انگشتان . 2 - مسند. 3 - قاعده ، روش . 4 - واحدی برای شمارش اقلامی مانند: لباس ، فنجان . 5 - نوبت ، دفعه . 6 - توانایی ، قدرت . 7 - دسته ، جناح ، لشکر. ؛ ~ به بغل تعظیم کردن ، کرنش نمودن . ؛ ~ُ پا چلفتی کنایه از: بی عرضه ، نالایق ، بی دست و پا. ؛ ~ از پا درازتر کنایه از: بی نصیب ، ناموفق ، ناکام . ؛~ از پا خطا نکردن کنایه از: هیچ کار ناشایستی نکردن . ؛ ~ به سیاه و سفید نزدن کنایه از: هیچ کاری نکردن . ؛~ داشتن دخالت داشتن . ؛~. ~ کردن طول دادن ، بی مورد کش دادن . ؛~ کج دزد. ؛~ زدن الف - با دست لمس کردن . ب - اقدام کردن .

نویس :


از :

( اَ) [ په . ] (حراض .)1 - علامت مفعول غیر - صریح یا باواسطه . 2 - علامت ابتدا و آغاز. 3 - در، اندر. 4 - برای ، بهر، به سبب . 5 - نسبت به ، در مقایسه با. 6 - به دلیل ، به علت . 7 - در، اندر. 8 - از سویی ، از طرف . 9 - به جای ، در عوض .
دیده و دندان (اَ. دِ. وَ. دَ)(ق .) با کمال میل و رغبت .
( اِ ) (اِ.)(عا.) گریه ، زاری . معمولاً با ترکیب اِز و جِز می آید.
پای درآوردن ( ~. دَ. وَ دَ) (مص م .) 1 - شکست دادن ، از بین بردن . 2 - بی نهایت خسته کردن .

منابع

4615