مقاله سوروسات جشن برگ مصور از نسخه دستنویس پنج گنج نظامی منسوب به حیدر علی در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 20:32:53 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

سوروسات جشن برگ مصور از نسخه دستنویس پنج - Art

سوروسات جشن برگ مصور از نسخه دستنویس پنج گنج نظامی، منسوب به حیدر علی، هرات، ۲۲-۱۵۲۱ ترساییخمسهٔ نظامی یا پنج گنج نظامی عنوان مجموعهٔ پنج منظومه – حدود ۲۸۹۰۰ بیت – ملقب به پنج گنج از نظامی گنجوی است، شامل:مخزن‌الاسرار، سرودهٔ ۵۷۰ قخسرو و شیرین، سرودهٔ ۵۷۶ قلیلی و مجنون، سرودهٔ ۵۸۴ قهفت‌پیکر، سرودهٔ ۵۹۳ قاسکندرنامه مشتمل بر دو قسمت به نام‌های شرفنامه و اقبال‌نامه، سرودهٔ ۵۹۹ ق یا به روایتی بین ۶۰۷ و ۶۱۱ قPanj Ganjby Haidar Ali1521Miniature of the books of Poet Nezami Ganjavi

فرهنگ لغات کلمات سوروسات جشن برگ مصور

سوروسات :


جشن :

(جَ) (اِ.) 1 - مجلس شادی و شادمانی . 2 - مهمانی . 3 - سور و سرور.
(جَ شَ) (اِ.) تب ، بالا رفتن دمای بدن .

برگ :

(بَ) ( اِ.) 1 - توشه ، آذوقه . 2 - اسباب و اثاثیة زندگی . 3 - میل ، آرزو. 4 - اسباب و سامان .
( ~.) [ په . ] ( اِ.) 1 - اندامی از گیاه که از جوانه های روی ساقه یا شاخه پدید می آید، بلگ . 2 - واحدی برای کاغذ یا آنچه به صورت کاغذ است ، ورق ، ورقه .

مصور :


ماده بز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). (ص ) ناقه کم شیر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ناقه که شیرش بدرنگ برآید. ج ، مِصار، مَصائِر.
اشتباه تایپی این کلمه: lw,v
(مُ صَ وَّ) (اِمف .) نقاشی شده ، دارای صورت و شکل .
(مُ صَ وِّ) نقاش ، صورتگر.

منابع

4606