مقاله طراحی چینی در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 12:26:06 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات طراحی چینی

طراحی :


این کلمه با حروف عربی: طراحي
عمل و شغل طراح . بیرنگ گری . نقشه ریزی . نقشه بنائی را بر کاغذ، با حبر یا مداد و یا بر زمین با گچ و مانند آن کردن . نقاشی . (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
اشتباه تایپی این کلمه: xvhpd
( ~ .) [ ع - فا. ] (حامص .) کاری که طراح انجام می دهد.

چینی :

(اِ.) نوعی از گل نسرین .
(ص نسب .) 1 - اهل چین . 2 - هر چیز ساخته شده در چین . 3 - ظروف آبگینه که در قدیم از چین می آوردند.

منابع

4792