مقاله پشت این در چیست در روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 ساعت 18:24:25 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات پشت این در چیست

پشت :


قسمت خلفی تن از کمر به بالا. ظهر. اَزْر. قرا. قری . قَروان و قَرَوان . حاذ. مطا. قصب . سَراة. قَرقَر. قِرقری ّ. (منتهی الارب ): پشت خوهل سر تویل و روی بر کردار قیر ساق چون سوهان و دندان بر مثال دستره .
غواص (از لغت نامه اسدی ).
کسائی .
فردوسی .
(پُ) [ په . ] 1 - (اِ.) آن سوی هر چیزی . 2 - قسمت عقب هر چیز. مق جلو. 3 - (ص .) پشتیبان ، یار. 4 - صُلب . 5 - تخم ، تخمه ، نژاد، نسل . 6 - بام ، سقف . 7 - دنباله ، ادامه . 8 - مقعد. 9 - باطن . مق . رو.
هم اندازی (پُ تِ هَ. اَ)(حامص .)حقه - بازی ، حیله گری .

این :

[ په . ] (ص . ضم .) 1 - ضمیر اشاره برای نزدیک . مق . آن . 2 - مورد اشاره یا گفتگو: این کار درست نیست .

در :

(دَ رّ) (اِ.) 1 - شیر، فراوانی شیر. 2 - نیکی ، نیکی بسیار. 3 - غنیمت .
(دُ رّ) (اِ.) مروارید. ج . دُرَر.
( ~.) (اِ.) پشه .
هم شدن ( ~. شُ دَ)(مص ل .) 1 - مخلوط شدن . 2 - آشفته شدن ، عصبانی گشتن .

چیست :

منابع

4771