مقاله نقاشی شکوفه و گنجشک در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 00:07:21 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

نقاشی شوکواومورا پرنده بلبل قناری گنجشک نشسته روی شاخه گل شکوفه غنچه صورتی جوانه درخت

نقاشی شوکواومورا پرنده بلبل قناری گنجشک نشسته روی شاخه گل شکوفه غنچه صورتی جوانه درخت آسمان آبی نقاشی ژاپنی شوکواومورا نقاشی شوکواومورا نقاش ژاپنی painting shoko uemura

نقاشی طبیعی از دو گنجشک یا بلبل بر شاخه های درخت پر شکوفه و گل سفید

فرهنگ لغات کلمات نقاشی شکوفه و گنجشک

نقاشی :


این کلمه با حروف عربی: نقاشي
حرفه نقاش . صورتگری . مصوری . چهره گشائی . تصویرکشی . نگارگری . نقاشه . (اِ مرکب ) نقش . عمل نقاشی . (یادداشت مولف ). تصویر. صورت . نگار. نقشی که به دست نقاش کشیده شده است . آنچه نقاش رسم کرده است . کارگاه نقاشی . محل کار نقاش . جای نقاش . جائی که در آن صورتگری کنند. دفتر یا کتابچه نقاشی و کاغذ نقاشی که خاص تصویر کشیدن است .
اشتباه تایپی این کلمه: krhad

شکوفه :

(ش فِ)(اِ.)اشکوفه ، غنچه ،گل درخت میوه دار.

و :

( ~.) (ق .) خاصه ، مخصوصاً.
( ~.) در آغاز لفظ جلاله (= الله) برای قسم به کار رود.
(واو معدوله ) از نظر دستوری واوی است که در عهد ما نوشته می شود ولی خوانده نمی شود: خواب ، خواهش ،خویش ، خویشتن . اما در زمان قدیم آ ن را تلفظ می کردند و چون در هنگام تلفظ از ضمه به فتحه عدول می کردند آن را واو معدوله نامیده اند. لازم به توضیح است که همیشه پیش از واو معدوله حرف «خ » و بعد از آن یکی از حروف «د، ر، ز، س ، ش ، ن ، و، ه ، ی » واقع می شود.
( ~.) [ په . ] (حر رب ، عطف ) حرف عطف است و آن دو کلمه یا دو جمله را به هم پیوند دهد و آن به معانی ذیل آید: 1 - (معیت و مصاحبت ) با. 2 - (حالیه ) حال آن که ، در صورتی که . 3 - با آن که با وجودی که .

گنجشک :

(گُ جِ) (اِ.) پرنده ای است کوچک از راسته سبک بالان که خانوادة خاصی را به نام خانوادة گنجشکان به وجود می آورد، عصفور.

منابع

4818