مقاله طرح فانتزی از لامپ و پروانه در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 04:44:26 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات طرح فانتزی از لامپ

طرح :

(طَ) 1 - (مص م .) انداختن ، دور کردن ، افکندن . 2 - پیشنهاد کردن . 3 - نقاشی کردن . 4 - طرح اولیة چیزی را برداشتن . 5 - فروختن جنسی به زور به رعایا. 6 - گستردن ، پهن کردن . 7 - (مص ل .) کناره گرفتن از کاری . 8 - (اِمص .) بیرون اندازی . 9 - (اِ.) نقاشی . 10 - صورت ، پیکر.

فانتزی :


این کلمه با حروف عربی: فانتزي
خیال . وهم . تصور. هوی . هوس . بلهوسی . میل . خواست . خواهش طبع. تفنن . (فرهنگ فرانسه نفیسی ). در تداول عامه روزنامه های امروز نوشته ای را گویند که پایبند اصول خاص یک سبک نباشد و نویسنده آن را برای تفنن و تفریح نوشته باشد.
اشتباه تایپی این کلمه: thkjcd
(نْ تِ) [ فر. ] (اِ.) 1 - خیال ، وهم . 2 - ذوق ، تفنن . 3 - تجملی ، زیبا.

از :

( اَ) [ په . ] (حراض .)1 - علامت مفعول غیر - صریح یا باواسطه . 2 - علامت ابتدا و آغاز. 3 - در، اندر. 4 - برای ، بهر، به سبب . 5 - نسبت به ، در مقایسه با. 6 - به دلیل ، به علت . 7 - در، اندر. 8 - از سویی ، از طرف . 9 - به جای ، در عوض .
دیده و دندان (اَ. دِ. وَ. دَ)(ق .) با کمال میل و رغبت .
( اِ ) (اِ.)(عا.) گریه ، زاری . معمولاً با ترکیب اِز و جِز می آید.
پای درآوردن ( ~. دَ. وَ دَ) (مص م .) 1 - شکست دادن ، از بین بردن . 2 - بی نهایت خسته کردن .

لامپ :


قسمی چراغ که مخزنی دارد و در آن مایعی قابل احتراق چون روغن و نفت و غیره ریزند و فتیله ای در آن غوطه ور باشد و بر سر لوله ای از آبگینه دارد که شعله را احاطه کند. لامپا. لامپ الکتریک ، حبابی از آبگینه خالی از هوا یا محتوی گازی رقیق و سبک ، دارای سیمهای نازک که از جریان الکتریک روشنائی دهد.
اشتباه تایپی این کلمه: ghl
[ فر. ] (اِ.)وسیله ای که جریان الکتریسیته را تبدیل به نور و روشنایی می کند و انواع گوناگون دارد.

منابع

4795