مقاله شکفتن شکوفه ها در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 10:10:56 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات شکفتن شکوفه ها

شکفتن :

(ش کُ تَ) [ په . ] (مص ل .) 1 - باز شدن غنچة گل و مانند آن . 2 - خندان شدن .

شکوفه :

(ش فِ)(اِ.)اشکوفه ، غنچه ،گل درخت میوه دار.

ها :


نام حرف ه' : آتش افتاد روی چادر دو تا گل مثل چشم «ها» سوخت . الهی چشمهاشان را مرده شور درآرد... (چرند و پرند تالیف دهخدا از روزنامه ایران کنونی ). هاء دوچشم ، در تداول عامه هاء هوز است .
اشتباه تایپی این کلمه: ih
(اِ.) هر فصل از کتاب «یسنا».
1 - (ق ایجاب و تصدیق .) (عا.) آری ، بلی . مق نه . 2 - (ق استفهام .) چه ¿ چه طور¿
[ په . ] (پس .) نشانة جمع .
1 - (صت .) کلمة دال بر تنبیه ، آگاه باش . 2 - (صت .) از ادات تحذیر است ، هان ،ها، مار. نروی ها! کلمة دال بر تحذیر: ها، مار.

منابع

4787