مقاله یا حسین سلام الله علیه در روز سه شنبه 24 دی ماه سال 1398 ساعت 20:37:36 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات حسین سلام الله

حسین :


این کلمه با حروف عربی: حسين
صاحب جمال . حَسَن .
اشتباه تایپی این کلمه: psdk
(حُ سَ یا س ِ) (ص .) مصغر حسن .

سلام :


; ترک گفتن: گر کنی در جهان به شب گیری دو سلام و چهار تکبیری .
سنایی .
مولوی .
سعدی (بوستان ).
(سَ) (مص ل .) 1 - درود گفتن . 2 - بی گزند شدن . 3 - گردن نهادن . ؛ ~ علیک درود بر تو باد. ؛ ~ علیکم درود بر شما.

الله :


نام موضعی است . (یادداشت مولف ).
اشتباه تایپی این کلمه: hggi
(اَ لْ لا) (اِ.)ایزد، خدا، معبود یگانه . ؛~ُ اعلم خدا داناتر است . (هنگامی که نسبت به موضوعی شک و تردید است ). ؛~ اکبر الف - خدا بزرگ تر است . (هنگام تعجب ، عصبانیت و تأیید گفته می شود). ب - بخشی از اذان و نماز است .

منابع

4764