مقاله ضربان قلبم حسین است در روز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1398 ساعت 01:49:02 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

مسافر جبهه

این صدای تپش قلبم نیست
در حسینیه دل سینه زنیست

فرهنگ لغات کلمات ضربان قلبم حسین است

ضربان :


تپش .جنبش سخت شریان . تپیدن . زدن . (آنندراج ): دستور طبیب است که بشناسدشریان چون باضربان باشد و چون بی ضربانست چون با ضربانست کند قوت او کم ور کم نکند بیم خناق و خفقانست .
منوچهری .
اشتباه تایپی این کلمه: qvfhk
(ضَ رَ) 1 - (مص ل .) زدن (مطلق ). 2 - زدن قلب . 3 - (اِمص .) جهش ، تپش قلب .

قلبم :


حسین :


این کلمه با حروف عربی: حسين
صاحب جمال . حَسَن .
اشتباه تایپی این کلمه: psdk
(حُ سَ یا س ِ) (ص .) مصغر حسن .

است :


مخفّف استر.(رشیدی ) (موید الفضلاء). مخفف استر باشد که از دواب مشهوره است . گویند از جمله متصرفات فرعون است . (برهان ) (جهانگیری ). استخوان آدمی و سایر حیوانات . (برهان ). و آن ماخوذ است از پهلوی بمعنی تن یا بدن ، استخوان . در اوستا است ، در سانسکریت اشتی . تخم و دانه میوه ها. (برهان ). هسته .
اشتباه تایپی این کلمه: hsj
( اَ ) (فع رابطه .) سوم شخص مفرد از مصدر «اَستن » [ = هستن . ] (زمان حال فعل «بودن »): هوا روشن است .
(اِ) (اِ.) کون ، دبر، نشیمن ، نشستگاه ، کفل ، مقعد.
( ~.) (اِ.) 1 - استخوان . 2 - هستة میوه .
( ~.) (اِ.) استر.

منابع

4760