از نظر بیولوژیکی یک کودک (به صورت جمع کودکان) یک انسان بین مراحل تولد و بلوغ یا دوران رشد کودکی و بلوغ است. تعریف حقوقی کودک عموماً به یک دسته کوچک اطلاق می‌شود که به نام فردی کوچک‌تر از سن اکثریت شناخته می‌شود.


Biologically, a child (plural children) is a human being between the stages of birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. The legal definition of child generally refers to a minor, otherwise known as a person younger than the age of majority.

کودک ایضاً ممکن است رابطه‌ای با پدر یا مادر (مانند پسران و دختران هر سنی) یا به طور استعاره‌ای، یک شخصیت مرجع، یا عضویت گروهی در یک قبیله، قبیله یا مذهب را توصیف کند؛ همچنین می‌تواند به شدت تحت‌تاثیر یک زمان خاص، مکان، یا شرایط خاص، مانند “کودک طبیعت” باشد.


child may also describe a relationship with a parent (such as sons and daughters of any age) or, metaphorically, an authority figure, or signify group membership in a clan, tribe, or religion; it can also signify being strongly affected by a specific time, place, or circumstance, as in “a child of nature” or “a child of the Sixties”.

از نظر بیولوژیکی, کودک فرد بین تولد و بلوغ, یا بین دوران رشد کودکی و بلوغ است. قانونا کودک ممکن است به هر کسی پایین‌تر از سن اکثریت یا سن دیگر اشاره کند. کنوانسیون حقوق کودکان این قانون از سوی سازمان ملل تصویب می‌شود. اصطلاح کودک ممکن است به شخصی پایین‌تر از سن قانونی تعیین‌شده دیگر مربوط باشد. برای مثال در سنگاپور, یک کودک به طور قانونی به نام یک فرد زیر سن قانونی تحت قانون ” کودکان و جوانان ” تعریف می‌شود, در حالی که سن اکثریت قاطع است.


Biologically, a child is a person between birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. Legally, the term child may refer to anyone below the age of majority or some other age limit. The United Nations Convention on the Rights of the Child defines child as “a human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”. This is ratified by 192 of 194 member countries. The term child may also refer to someone below another legally defined age limit unconnected to the age of majority. In Singapore, for example, a child is legally defined as someone under the age of 14 under the “Children and Young Persons Act” whereas the age of majority is 21. In U.S. Immigration Law, a child refers to anyone who is under the age of 21.