مقاله عزاداران زن حسینی در روز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1398 ساعت 08:48:25 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات عزاداران زن حسینی

عزاداران :


زن :

(زَ) [ په . ] 1 - انسان ماده . 2 - همسر.

حسینی :


این کلمه با حروف عربی: حسيني
منسوب به حسین بن علی (سمعانی ) سید حسینی ، که از اولاد حسین بن علی (ع ) باشد. سادات حسینی . همچون سادات حسنی . کنایت از آدم ساده و بی تکلف: راسته حسینی بی قید و شرط. یکی از اقسام انگور. (مجموعه مترادفات ص 51). ظرفی است که آن را از (چرم ) بلغار و گاهی از چرم هم دوزند. (برهان قاطع). نوعی ظرف سفالین لعاب دار. یکی از دوازده مقام موسیقی . قسمی آواز. یکی از دو فرع مقامه اصفهان . نام پرده سرود. (شرفنامه منیری ) (برهان ). که آن را درآخر شب نوازند. (آنندراج ) (غیاث اللغات ):و مغنیان هموم این قول را در پرده احزان حسینی بر آهنگ تیزی مخالف راست کرده که ... (جهانگشای جوینی ).
اشتباه تایپی این کلمه: psdkd

منابع

4701