مقاله سلام یا حزن لحظات الفراق در روز جمعه 27 دی ماه سال 1398 ساعت 17:45:01 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات سلام یا حزن لحظات

سلام :


; ترک گفتن: گر کنی در جهان به شب گیری دو سلام و چهار تکبیری .
سنایی .
مولوی .
سعدی (بوستان ).
(سَ) (مص ل .) 1 - درود گفتن . 2 - بی گزند شدن . 3 - گردن نهادن . ؛ ~ علیک درود بر تو باد. ؛ ~ علیکم درود بر شما.

یا :


این کلمه با حروف عربی: يا
حرف ربط است . صاحب غیاث اللغات و آنندراج آرند: در فارسی از حروف عاطفه است و افاده معنی تردید کند و ازشان اوست که بر معطوف علیه و معطوف هر دو آید در این صورت مدخول یکی منفی و مدخول دیگری مثبت باشد مثلاً یا مردی یا نامردی . یا مرد باش یا در پی مرد باش . یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای درخورد پیل .
حرف ندا به معنای «ای » ، «ایا».
به معنای ذیل آید: الف - ح رف ربط و عطف که معنای تردید یا اختیار را می رساند. ب - حرف شرط با فعل منفی آید و برای مفهوم مثبت آن فعل معنی ادات شرط دهد.

حزن :


اندوه . غم . کمد. (دهار). انده . حَوبَة. اندوهگنی . حزن . غمی که آدمی را افتد پس از فوات محبوب . خدوک . غمگنی . غمگینی . گُرم . تیمار. خلاف سرور. خلاف فرح . عبارة عما یحصل لوقوع مکروه او فوات محبوب فی الماضی . (تعریفات ص 59). ج ، احزان: یعقوب دلم ندیم احزان یوسف صفتم مقیم زندان .
خاقانی .
خاقانی .
عطار.
(حَ یا حُ زَ) (اِ.) اندوه .

لحظات :


ج ِ لحظة.
اشتباه تایپی این کلمه: gpzhj

منابع

4693