به نام یک شی فیزیکی, یک کتاب مجموعه‌ای از صفحات مستطیلی (ساخته‌شده از پاپیروس, کاغذ پوستی, پوست یا کاغذ) هست که با یک لبه بسته, دوخته شده‌است سپس به ستون انعطاف‌ پذیر پوششی محافظ از مواد سنگین‌تر و نسبتاً انعطاف‌ناپذیر وصل می‌شود. واژه فنی این نظم فیزیکی (در جمع, طومارها) هست.
جلد کتاب یک برگ بزرگ هست و هر طرف برگ یک صفحه است.


As a physical object, a book is a stack of usually rectangular pages (made of papyrus, parchment, vellum, or paper) oriented with one edge tied, sewn, or otherwise fixed together and then bound to the flexible spine of a protective cover of heavier, relatively inflexible material. The technical term for this physical arrangement is codex (in the plural, codices). In the history of hand-held physical supports for extended written compositions or records, the codex replaces its immediate predecessor, the scroll. A single sheet in a codex is a leaf, and each side of a leaf is a page.

یک کتاب به نام یک ابزار برای پرورش ذهن, طول بزرگی دارد که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زمان لازم برای جمع آن دارد و هنوز هم قابل‌ملاحظه است. هر تعدادی زیاد, سرمایه‌گذاری زمان برای خواندن کتاب محدودیت و مفهوم نامحدودی دارد. در مفهوم محدود, یک کتاب یک بخش خودمختار یا بخشی از یک ترکیب‌بندی طولانی‌تر هست و کاربرد که بازتابی از این حقیقت هست که در عهد عتیق, آثار طولانی باید روی نسخ خطی نوشته شوند و هر طومار باید با کتاب حاوی آن مشخص شود. برای مثال, هر بخش از فیزیک ارسطو کتاب نامیده می‌شود. در مفهوم نامحدود, یک کتاب مجموعه ای ترکیبی هست از بخش‌ها است.


As an intellectual object, a book is prototypically a composition of such great length that it takes a considerable investment of time to compose and a still considerable, though not so extensive, investment of time to read. This sense of book has a restricted and an unrestricted sense. In the restricted sense, a book is a self-sufficient section or part of a longer composition, a usage that reflects the fact that, in antiquity, long works had to be written on several scrolls, and each scroll had to be identified by the book it contained. So, for instance, each part of Aristotle’s Physics is called a book. In the unrestricted sense, a book is the compositional whole of which such sections, whether called books or chapters or parts, are parts.