واژه : تیر
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: tir
الگوی تکیه: S
شمارگان هجا: ۱
برابر ابجد: ۶۱۰ [ په . ] (اِ.) 1 - چوب راست و باریک با نوکی آهنین و تیز که با کمان آن را پرتاب کنند. 2 - گلوله ای که از تفنگ ، توپ و مانند آن ها شلیک می شود. ؛ ~ کسی به سنگ خوردن کنایه از: ناکام شدن ، در نقشة خود شکست خوردن .
این کلمه با حروف عربی: حسين
صاحب جمال . حَسَن .
اشتباه تایپی این کلمه: psdk واژه : حسین
نقش دستوری: اسم خاص اشخاص
آواشناسی: hoseyn
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۱۲۸ (حُ سَ یا س ِ) [ ع . ] (ص .) مصغر حسن .
این کلمه با حروف عربی: شهيد
کشته در راه خدا. (ترجمان البلاغه ) (دهار) (مهذب الاسماء). کشته شده در راه خدا. آنکه به شهادت دست یافته بود در راه خدا. کشته شده بی قصاص و دیت . (یادداشت مولف ). کشته شده در راه خدای بدان جهت که ملائک رحمت او را حاضر شوند یا آنکه اللّه تعالی و فرشتگان او شاهدند ازبرای او ببهشت یا آنکه اواز جمله آن کسانی است که شاهدی از آنها طلب کرده خواهد شد در روز قیامت بر امتهای گذشته ، یا آنکه افتاده است بر شاهدة، یعنی زمین یا آنکه زنده و حاضر است نزد پروردگار خدای را. ج ، شهداء. (از منتهی الارب ) (از کشاف اصطلاحات الفنون ). کسی که در راه خدا و در راه خدمت بمدینه کشته شده باشد. (ناظم الاطباء). کشته شده بی گناه یا در راه خدا. (غیاث اللغات ): یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه یا رب بخون پاک شهیدان کربلا.
سعدی .
خاقانی . واژه : شهید
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: Sahid
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۳۱۹ (شَ) [ ع . ] (ص .) کشته شده در راه خدا و دین و وطن . ج . شهدا. ج . شهدا. ؛ ~ کسی بودن سخت شیفتة کسی بودن .
این کلمه با حروف عربی: عليه واژه : علیه
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: 'alayh
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۱۱۵ (عَ لَ هِ) [ ع . ] (حر اض . و ضم .) 1 - بر او. 2 - در فارسی به معنای ضد او، به زیان او.
Customer ID
Customer Name
Customer Address
Customer Address
واژه : علیه
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: 'alayh
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۱۱۵
واژه : شهید
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: Sahid
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۳۱۹
واژه : حسین
نقش دستوری: اسم خاص اشخاص
آواشناسی: hoseyn
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۱۲۸
واژه : تیر
نقش دستوری: اسم
آواشناسی: tir
الگوی تکیه: S
شمارگان هجا: ۱
برابر ابجد: ۶۱۰