مقاله گوزن اسکی سوار در روز سه شنبه 24 دی ماه سال 1398 ساعت 08:01:30 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات گوزن اسکی سوار

گوزن :

(گَ وَ) (اِ.) هر یک از جانوران متعلق به گونه های مختلف تیرة گوزن ها در اندازه و رنگ های گوناگون ؛ گاو کوهی .

اسکی :


این کلمه با حروف عربی: اسکي
قدیم . کهنه . مندرس: آن پسر پاره دوز شب همه شب تا بروز بانگ کند چون خروز اسکی بابوش کیمده وار. مولوی .
مولوی .
اشتباه تایپی این کلمه: hs;d
( اِ ) [ فر. ] ( اِ.) یکی از ورزش های زمستانی که با کفش و چوب مخصوص روی برف ایستاده سر می خورند.

سوار :

(س ) (اِ.) دستبند زنانه ، دست برنجن .
(سَ) [ په . ] (ص . اِ.) 1 - کسی که بر روی اسب و مانند آن نشیند و از جایی به جایی رود. 2 - (عا.) مسلط ، چیره .

منابع

4738