مقاله لوک خوش شانس در روز سه شنبه 08 بهمن ماه سال 1398 ساعت 00:26:00 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فرهنگ لغات کلمات لوک خوش شانس

لوک :

(اِ.) آن که روی زانو و کف دست راه رود.
(اِ.) نوعی شتر کم موی بارکش .

خوش :

(خُ) [ په . ] (ص .) 1 - خوب ، نیک . 2 - شاد، شادمان .
( ~.) (ص .) خشک ، خشکیده .) (اِ.) = خوشه . خشو: 1 - مادر زن . 2 - مادر شوهر.

شانس :


بخت و اقبال . اختر. طالع.
اشتباه تایپی این کلمه: ahks
[ فر. ] (اِ.) 1 - بخت ،اقبال . 2 - فرصت .

منابع

  • لوک خوش شانس - فرهنگ لغت دهخدا بر گرفته از وبسایت جس جو
  • لوک خوش شانس - فرهنگ لغت معین بر گرفته از وبسایت جس جو
  • Lucky Luke - Wikipedia