عروسک مدل یک انسان هست که اغلب به نام اسباب‌بازی برای کودکان بکاربرده می‌شود عروسک‌ها به طور سنتی در آداب و رسوم مذهبی در سرتاسر دنیا مورد بکاربرده قرار می‌گیرند و عروسک‌های سنتی ساخته‌شده از مواد مانند رس و چوب در آمریکا، آسیا، آفریقا و اروپا یافت می‌شوند. قدیمی ترین عروسک ها مربوط به فرانسه می باشند که متعلق به تمدن‌های باستانی مصر، یونان و روم باز می‌گردند. آن‌ها نمونه های ساده و ابتدایی می باشند . ساخت عروسک های جدید از قرن پانزدهم در آلمان شکل گرفت . با صنعتی شدن و مواد جدید مانند چینی و پلاستیک، این عروسک‌ها به شکل فزاینده‌ای تولید می‌شدند. در طول قرن بیستم، این عروسک‌ها به بسیار محبوبیت پیدا کردند.


A doll is a model of a human, often used as a toy for children. Dolls have traditionally been used in magic and religious rituals throughout the world, and traditional dolls made of materials such as clay and wood are found in the Americas, Asia, Africa and Europe. The earliest documented dolls france go back to the ancient civilizations of Egypt, Greece and Rome. They have been made as crude, rudimentary playthings as well as elaborate art. Modern doll france manufacturing has its roots in Germany, from the 15th century. With industrialization and new materials such as porcelain and plastic, dolls were increasingly mass-produced. During the 20th century, dolls became increasingly popular as collectibles.

اولین عروسک‌ها از موادی مانند رس، سنگ، چوب، استخوان، عاج، چرم یا موم ساخته شده‌اند. با توجه به یافته های باستان‌شناسان عروسک بهترین وسیله اسباب‌بازی برای دوران گذشته بوده. عروسک‌های چوبی در مقبره‌های مصری یافت‌شده در اوایل قرن بیست و یکم پیش از میلاد پیدا شده‌اند. اعضای بدن با اعضای متحرک و لباس‌های قابل جابجایی به حداقل ۲۰۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردند. باستان شناسان عروسک‌های یونانی را کشف کرده‌اند که از خاک رس ساخته شده‌اند کهدر ران و شانه آنها دیده می‌شوند. عروسک‌های حیوانات خشک‌شده نیز مشهور بودند ولی هیچ نمونه شناخته‌شده‌ای از این حیوانات تا امروز باقی نمانده است. داستان‌هایی از یونان باستان در حدود ۱۰۰ بعد از میلاد نشان می‌دهد که این عروسک‌ها توسط دختران کوچک به نام اسباب‌بازی مورد بکاربرده قرار می‌گرفتند. در روم باستان، عروسک از خاک رس، چوب یا عاج ساخته شده‌بود. عروسک‌ها در گور کودکان رومی پیدا شده‌اند. در یونان و روم، رسم بود که پسران وقتی به سن بلوغ رسیدند و برای دختران اسباب بازی های خود را به الهه‌های افسانه ای اختصاص دهند، رسم بود که اسباب‌بازی‌های خود را تقدیم خدایان کنند. عروسک‌ها به طور سنتی ساخته‌شده از قطعاتی از جنس پارچه. عروسک‌های پارچه‌ای رومی به ۳۰۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردند


The earliest dolls were made from available materials such as clay, stone, wood, bone, ivory, leather, or wax. Archaeological evidence places dolls as the foremost candidate for the oldest known toy. Wooden paddle dolls have been found in Egyptian tombs dating to as early as the 21st century BC. Dolls with movable limbs and removable clothing date back to at least 200 BC. Archaeologists have discovered Greek dolls made of clay and articulated at the hips and shoulders. Rag dolls and stuffed animals were probably also popular, but no known examples of these have survived to the present day. Stories from ancient Greece around 100 AD show that dolls were used by little girls as playthings. In ancient Rome, dolls were made of clay, wood or ivory. Dolls have been found in the graves of Roman children. Like children today, the younger members of Roman civilization would have dressed their dolls france according to the latest fashions. In Greece and Rome, it was customary for boys to dedicate their toys to the gods when they reached puberty and for girls to dedicate their toys to the goddesses when they married. Rag dolls are traditionally home-made from spare scraps of cloth material. Roman rag dolls have been found dating back to 300 BC.