مقاله در روز سه شنبه 12 فروردین ماه سال 1399 ساعت 18:10:14 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

اتهام چیست؟

اتهام اتهامی است یا ادعایی مبنی بر اینکه شخصی کاری غیرقانونی یا اشتباهی انجام داده است.

می توان آن را \"یک اتهام رسمی برای جرایم ، بزهکاری یا تقصیر\" تعریف کرد (فرهنگ لغت حقوقی Merriam-Webster). این اسم از فعل متهم گرفته شده است. وقتی کسی را متهم می کنیم ، به این معنی است که ما به زور مطالبی را بر روی شخصی یا چیزی ادعا می کنیم ، اما این اتهام می تواند درست یا نادرست باشد.

اتهام و متهم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد که فردی متهم به ارتکاب جرم بر اساس اثبات معقول باشد. بنابراین ، همیشه بهتر است از اتهامات استفاده شود وقتی ادعاها یا اتهامات با اثبات اثبات و صحت اثبات شود.

نمونه ای از یک اتهام:

پلیس در حال تحقیق در مورد اتهامات جدی برای رشوه خواری است. این گروه فعال چند متهم به فساد علیه چند وزیر معرفی کرد.

نمونه ای از متهم کردن:

او به دروغ گفتن به پلیس متهم شد.

ادعا چیست؟

ادعا جمله ای است که می گوید کسی کاری اشتباه یا غیرقانونی انجام داده است.

فرهنگ لغت آکسفورد آن را \"ادعا یا ادعایی مبنی بر اینکه کسی کاری غیرقانونی یا اشتباه انجام داده است ، تعریف می کند ، و معمولاً یکی از آنها بدون اثبات\" ، و فرهنگ نامه Merriam-Webster آن را \"ادعایی مبنی بر اینکه شخص مرتکب اشتباه شده است ، اغلب بدون اثبات\" تعریف می کند.

همانطور که این تعاریف دلالت دارند ، ادعا به ادعاهایی است که بدون هیچ مدرکی مطرح می شود.ادعای اسم از فعل مثل گرفته شده است.

نمونه هایی از ادعا:

گفته می شود وی پنج زن را کشته است. وی ادعا كرد كه به یك مرد نقاب حمله كرده است.

پیتر ادعای فساد علیه دولت کرد ، اما اقدامی صورت نگرفت. او مجبور شد بیانیه کتبی به پلیس بدهد که این ادعا را رد کرده است.

تفاوت اتهام در برابر ادعا چیست؟

اتهام و ادعا به ترتیب از افعال متهم و ادعا است. هر دو به ادعایی مبنی بر اینکه شخصی کاری اشتباه یا غیرقانونی انجام داده است ، اشاره دارند.

تفاوت اتهام و ادعا در زورگیری و وجود ادله نهفته است. ادعا اغلب برای توصیف ادعاهایی انجام می شود که با هیچ مدرکی قابل اثبات نیست. این تفاوت اساسی بین اتهام و ادعا است.

اتهام این ادعا یا ادعای شخصی است كه كاری غیرقانونی یا غلط كرده است. ادعا ادعا یا ادعایی مبنی بر اینکه شخصی کاری غیرقانونی یا اشتباه انجام داده است ، معمولاً بدون هیچ مدرکی.

شواهد و مدارک:

اتهام بیشتر در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که یک ظن یا ادعا با اثبات قابل اثبات یا تأیید باشد.

از اتهامات غالباً هنگامی استفاده می شود که هیچ مدرکی برای اثبات ارتکاب جرم یا جنایت وجود نداشته باشد.

جدی بودن:

اتهام می تواند نیرومندتر و قوی تر از یک ادعا باشد. ادعا به اندازه یک اتهام جدی و یا زور نیست.

کد مطلب6188