بیوگرافی و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

بیوگرافی و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

بیوگرافی و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی، نام کامل ایشان سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد بن کمال‌الدین یحیی کوه بنانی

کرمانی بوده   که به او به سید نورالدین شاه نعمت‌الله ولی ماهانی کرمانی می گفتند. 

شاه نعمت‌الله ولی از اقطاب و عرفای سدهٔ هفتم و هشتم هجری است که شیوه ی نو را در تصوف

ایجاد نمود و پیروان سایر طریقت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است . او از جمله شعرای تصوف

ایران و قطب دراویش نعمت‌اللهی می باشد.

او در طریقهٔ تصوف مؤسس سلسلهٔ مشهور نعمت‌اللهی است و در راه طریقت و سیر و سلوک مقامی

بلند داشته است.

سلسله پیشگویی‌هایی در یکی از قصیده های ایشان پیرامون اوضاع ایران موجود می باشد که طی

هفتصد سال از مرگ حضرت شاه نعمت‌الله ولی مورد تحریف بسیار قرار گرفته است و ابیات نامربوط

فراوانی به آن افزوده گشته ، این سروده‌ها توسط ژان لو بل فرانسوی از ایران خارج شد و شصت

سال پیش منتشر گشت.

در پایین صفحه چکامه پیشگوئی شاه نعمت الله ولی از کتاب دیوان شاه نعمت الله ولی به نویسندگی

محمد محمدلوی عباسی که چاپ آن مربوط به آذر ماه ۱۳۶۰ می باشد برای شما در این پست به نمایش

درآمده است چون این شعرها مربوط حدود ۷۰۰ سال پیش است فقط خدا می داند که کدام اشعار توسط

افراد دیگر به این مجموعه اضافه شده و در واقع تحریف گشته است:

بیوگرافی و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

بیوگرافی و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

قدرت کردگار می بینم     حالت روزگار می بینم

حکم امسال صورت دگر است        نه چو پیرار و پار می بینم

از نجوم این سخن نمی گویم    بلکه از کردگار می بینم

غین در دال چون گذشت از سال    بوالعجب کار و بار می بینم

در خراسان و مصر و شام و عراق    فتنه و کارزار می بینم

گرد آئینه ضمیر جهان    گرد و زنگ و غبار می بینم

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

همه را حال می شود دیگر    گر یکی در هزار می بینم

ظلمت ظلم ظالمان دیار    غصهٔ درد یار می بینم

قصهٔ بس غریب می شنوم    بی حد و بی شمار می بینم

جنگ و آشوب و فتنه و بیداد    از یمین و یسار می بینم

غارت و قتل و لشکر بسیار    در میان و کنار می بینم

بنده را خواجه وش همی یابم   خواجه را بنده وار می بینم

بس فرومایگان بی حاصل    عامل و خواندگار می بینم

هرکه او پار یار بود امسال    خاطرش زیر بار می بینم

مذهب ودین ضعیف می یابم    مبتدع افتخار می بینم

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

سکهٔ نو زنند بر رخ زر   در همش کم عیار می بینم

دوستان عزیز هر قومی   گشته غمخوار و خوار می بینم

هر یک از حاکمان هفت اقلیم   دیگری را دچار می بینم

نصب و عزل تبکچی و عمال   هر یکی را دوبار می بینم

ماه را رو سیاه می یابم    مهر را دل فَگار می بینم

ترک و تاجیک را به همدیگر    خصمی و گیر و دار می بینم

تاجر از دست دزد بی همراه    مانده در رهگذار می بینم

مکر و تزویر و حیله در هر جا    از صغار و کبار می بینم

حال هندو خراب می یابم   جور ترک و تتار می بینم

بقعه خیر سخت گشته خراب    جای جمع شرار می بینم

بعض اشجار بوستان جهان   بی بهار و ثمار می بینم

اندکی امن اگر بود آن روز    در حد کوهسار می بینم

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

همدمی و قناعت و کُنجی    حالیا اختیار می بینم

گرچه می بینم این همه غمها    شادئی غمگسار می بینم

غم مخور زانکه من در این تشویش    خرمی وصل یار می بینم

بعد امسال و چند سال دگر    عالمی چون نگار می بینم

چون زمستان پنجمین بگذشت    شمش خوش بهار می بینم

نایب مهدی آشکار شود   بلکه من آشکار می بینم

پادشاهی تمام دانائی    سروری با وقار می بینم

هر کجا رو نهد بفضل اله    دشمنش خاکسار می بینم

بندگان جناب حضرت او    سر به سر تاجدار می بینم

تا چهل سال ای برادر من     دور آن شهریار می بینم

دور او چون شود تمام به کار     پسرش یادگار می بینم

پادشاه و امام هفت اقلیم    شاه عالی تبار می بینم

بعد از او خود امام خواهد بود    که جهان را مدار می بینم

میم و حا ، میم و دال می خوانم    نام آن نامدار می بینم

صورت و سیرتش چو پیغمبر    علم و حلمش شعار می بینم

دین و دنیا از او شود معمور    خلق از او بختیار می بینم

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

ید و بیضا که باد پاینده   باز با ذوالفقار می بینم

مهدی وقت و عیسی دوران     هر دو را شهسوار می بینم

گلشن شرع را همی بویم    گل دین را به بار می بینم

این جهان را چو مصر مینگرم     عدل او را حصار می بینم

هفت باشد وزیر سلطانم     همه را کامکار می بینم

عاصیان از امام معصومم     خجل و شرمسار می بینم

بر کف دست ساقی وحدت    بادهٔ خوش گوار می بینم

غازی دوست دار دشمن کش    همدم و یار و غار می بینم

تیغ آهن دلان زنگ زده    کُند و بی اعتبار می بینم

زینت شرع و رونق اسلام    هر یکی را دو بار می بینم

گرک با میش شیر با آهو     در چرا برقرار می بینم

گنج کسری و نقد اسکندر   همه بر روی کار می بینم

ترک عیار مست می نگرم    خصم او در خمار می بینم

نعمت الله نشسته در کنجی    از همه بر کنار می بینم

متن و دانلود کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

 

درباره نویسنده